Què son les PAU

QUÈ SON
ESTRUCTURA
FASE GENERAL
FASE ESPECÍFICA
NOTA ADMISSIÓ

Estructura de la prova

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari.

La fase general consta de cinc exercicis:

1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història de la filosofia
5. Una matèria comuna d'opció, triada per l'estudiant (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Llatí, Fonaments de les arts)

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Qualificació de la fase general i nota d'accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.

Nota d'accés: Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB = qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Nota d'admissió

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

 
 

Matrícula de les PAU

La matrícula de les PAU es realitza al Portal d'accés a la universitat, (del 16 al 31 de maig de 2022). En el procés de matrícula l'alumne/a haurà de:

Matricular-se de la fase general (assignatures triades a la prematrícula).
En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (de les triades a la prematrícula).
Pagar les taxes dins del termini de matrícula.
Imprimir el resguard de pagament.

 

Ponderacions matèries PAU

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) consten d'una fase general i una fase específica. Respecte a la fase específica, cal saber que les diferents universitats estableixen unes ponderacions (0,1 o 0,2) per a les assignatures que donen accés a cada estudi de grau.
És important tenir-ho en compte de cara a l'elecció de modalitat de batxillerat.

Taula de ponderacions PAU

Notes de tall

La nota de tall determina la nota de l'últim estudiant que va accedir a un grau determinat el curs anterior. Encara que és una nota que pot variar cada any, és orientativa de la nota d’accés de cada grau el curs següent.

NOTES DE TALL JUNY 2023 NOTES DE TALL - MÉS INFORMACIÓ

Calendari i horari

Les PAU del curs 2023-24 tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny de 2024, amb el següent horari:

Dimarts 4 de juny

8:30 - 9:00   Comprovació dades alumnes
9:00 - 10:30   Llengua castellana i literatura
10:30 - 12:00   Descans
12:00 - 13:30   Llengua estrangera
13:30 - 15:00   Descans
15:00 - 16:30   Física
Geografia
Geologia i ciències ambientals

Dimecres 5 de juny

8:30 - 09:00   Comprovació dades alumnes
09:00 - 10:30   Història / Història de la filosofia
10:30 - 12:00   Descans
12:00 - 13:30   Matemàtiques
13:30 - 15:00   Descans
15:00 - 16:30   Dibuix tècnic
Història de l’art
Química

Dijous 6 de juny

8:30 - 09:00   Comprovació dades alumnes
09:00 - 10:30   Llengua catalana i literatura
10:30 - 12:00   Descans
12:00 - 13:30   Matemàtiques aplicades a les ciències socials
13:30 - 15:00   Descans
15:00 - 16:30   Biologia
Funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci
Tecnologia i enginyeria
Imprimir calendari

Prepara’t

Pots consultar els models d’exàmens de les PAU dels cursos anteriors.

Entrena el teu cervell per a les PAU: Posa’t a prova!

 

Preinscripció universitària

Un cop aprovat el batxillerat, els estudiants hauran de fer la Preinscripció universitària, en la qual escullen vuit graus per ordre d'interès. La preinscripció és un sistema per assignar les places de primer curs dels estudis de grau de les universitats públiques.

Què he de saber de la preinscripció? Portal d'accés a la universitat

Informació Preinscripció Universitària: 93 223 03 23 / 93 223 25 91

 

Planifica els teus estudis

En aquest web de la Secretaria d'Universitats, tens a la teva disposició totes les dades dels estudis oficials de grau que s'imparteixen a Catalunya. Pots consultar l'oferta per branca, per nota de tall, per universitat, per preu i altres variables. Hi trobaràs àmplia informació de cada grau resultant de la cerca: accés, plans d'estudis, sortides professionals, ubicació i altres dades d'interès.

Cercador de graus universitaris 2020-2021 Unportal

UIC

Gràcies a la vinculació de Fert Batxillerat amb la Universitat Internacional de Catalunya, els nostres alumnes poden tenir un primer contacte amb la vida universitària, ja que es beneficien de l'accés a la biblioteca d'aquesta universitat, així com del servei de cafeteria.

Universitat Internacional de Catalunya